DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  3
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Sarajevo  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  227
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Stručni saradnik za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 


 Stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - 1 (jedan) izvršilac
 

 Opis poslova: vrši poslove iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja koji se odnose na: obezbjeđivanje i stvaranje uslova za rad ustanova, koje su u nadležnosti Kantona vrši poslove iz oblasti specijalnog odgoja i obrazovanja vrši poslove upravnog rješavanja u skladu sa zakonima i drugim propisima iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvuje u izradi normativnih akta i propisa Ministarstva iz nadležnosti Sektora proučava, primjenjuje i prati provođenje propisa koji su u nadležnosti Kantona prati i usaglašava zakonsku i podzakonsku regulativu sa promjenama u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja prati izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ustanovama, u skladu sa zakonskim odredbama vodi registar javnih ustanova i ustanova iz nadležnosti Sektora učestvuje u izradi programa rada Sektora za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje učestvuje u neposrednoj realizaciji usvojenih programa rada iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvuje u saradnji sa ustanovama iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, u pripremanju planova razvoja i usklađuje ih sa programom razvoja Kantona učestvuje u izradi dokumenata o potrebi osnivanja novih odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja priprema analize, informacije i druge materijale za Vladu Kantona, Skupštinu Kantona i druge organe sa prijedlogom mjera i stara se o realizaciji donesenih zaključaka, učestvuje u uspostavljanju i formiranju baze podataka ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS - Univerzitetska diploma VII stepen, završen filozofski, prirodno-matematički, pravni fakultet, pedagoška akademija, pedagoški fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje!
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba) 
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine -- Prečišćeni tekst, ( „Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 i 59/16) 
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas