DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  1
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Živinice  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  222
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Stručni saradnik za poslove saobraćaja,javni prevoz i puteve
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Živinice

 

- Stručni saradnik za poslove saobraćaja, javni prevoz i puteve - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: inicira i priprema odluke i propise vezane za saobraćaj na lokalnim i nekategorisanim putevima, inicira provođenje nadzora kod nadležnih saobraćajnih inspekcija u svim slučajevima kršenja važećih propisa u ovoj oblasti, daje stručno mišljenje o postavljanju prepreka za smanjenje brzina na lokalnim putevima, priprema odluke i propise vezane za režim saobraćaja u gradu i na lokalnim putevima, izrađuje i priprema propise vezane za saobraćajnu signalizaciju na području općine, analizira stanje i potrebe građana u oblasti javnog prevoza, vodi evidenciju autobuskih stajališta i usklađuje njihove lokacije i broj sa iskazanim potrebama građana na teritoriji cijele općine, evidentira potrebe građana, zaposlenika, učenika i studenata za promjenama ili uvođenjem novih redova vožnje na općinskim i međuopćinskim linijama u javnom prevozu putnika, ostvaruje saradnju sa pravnim licima iz oblasti prevoza robe i putnika, kao i sa samostalnim autoprevoznicima i taksistima i pruža im potrebnu pomoć u pogledu rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, sarađuje sa nadležnim institucijama po pitanju održavanja i rekonstrukcije magistralnih, regionalnih puteva i objekata na njima, kao i željezničkih pruga i pružnih objekata na području općine, odgovoran je za praćenje stanja i promjenu režima saobraćaja na putevima prilikom izgradnje i rekonstrukcije puteva, mostova i drugih saobraćajnih objekata, odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:
-VSS / VII stepen stručne spreme - saobraćajni fakultet ili prvi ciklus Visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova - saobraćajnog smjera,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva, nakon završene visoke stručne spreme,
-položen vozački ispit "B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje,
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu / iskustvu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu / iskustvu u struci, nalazi se na web stranici Agencije:www.adsfbih.gov.ba ),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.vozačka dozvola "B" kategorije,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja Ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Živinice''

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas