DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  1
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Mostar  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  220
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Stručni saradnik za poljoprivrednu proizvodnju
 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar


 

- Stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju na pokušalištima - Odsjek za vinogradarstvo i voćarstvo - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Sudjeluje u vršenju provedbe metodologije poljoprivredne proizvodnje voća, vinove loze, voćno-loznog sadnog materijala i povrća na poligonima (po potrebi i ostalih poljoprivrednih kultura) primjenjuje naputke o provođenju tehnologije proizvodnje vodi rasadničke knjige i ostalu dokumentaciju sudjeluje u pripremi uvjerenja o sortnoj čistoći za stavljanje sadnog materijala u promet sudjeluje u izradi pokusnih planova i distribuiranju materijala prema metodici i ispitivanju sorata sudjeluje u izradi odgovarajućih materijala informiranja sudjeluje u izradi planova i programa za obučavanje i osposobljavanje registriranih poljoprivrednih proizvođača u području proizvodnje radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, i to: 
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - agronomski fakultet - odsjek za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo ili odsjek za voćarstvo i vinogradarstvo ili opći
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj: 
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine). 
Napomena: diplome, koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje.
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (primjerak potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nakon završene VSS, nalazi se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS, VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, dužni su dostaviti i: 
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdat nakon objave javnog natječaja
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru 
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i 
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas