DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  4
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Jajce  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  114
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Šef Odsjeka za administraciju
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

 

 

- Šef Odsjeka za administraciju Jajce - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: upravlja unutrašnjom organizacionom jedinicom Ministarstva i ovlašten je da organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im bliže upute o načinu obavljanja tih poslova osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi o stanju obavljanja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje postupa po nalogu neposrednog rukovodioca i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice kojom upravlja vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak) vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stepenu priprema izvještaje o stanju rješavanja upravnih predmeta, informacije i druge analitičke materijale iz djelokruga rada organizacione jedinice predlaže program rada organizacione jedinice i podnosi izvještaj o njegovom provođenju, priprema plan rada i izvještaj o radu organizacione jedinice.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VII stupanj stručne spreme - Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 240 ECTS bodova), ili drugog ciklusa, pravne struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas