DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  1
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Goražde  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  86
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde


- Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak) vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, prati propise iz oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva i preduzima mjere za njihovo provođenje daje stručna mišljenja i učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom stručna obrada sistemskih rješenja u svojoj oblasti izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije ( tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) iz oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite, te javnog zdravstva provođenje politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata i stim u vezi utvrđivanja stanja u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva u okviru svog djelokruga poslova učestvuje u praćenju koordinaciji rada zdravstvenih ustanova, provođenju mjera unaprijeđenja zdravstvene zaštite, zdravstveno-statističke djelatnosti, zdravstvene-odgojne aktivnosti na području kantona, stručnog obrazovanja kadrova i sl obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju Ministra.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom zdravstvenog smjera,
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Kulovića 7., 71 000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas