DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  1
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Sarajevo  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  228
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Stručni saradnik za planiranje,analize i strategiju
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Uredu Vlade Federacije BiH za europske integracije


 Stručni suradnik za planiranje, analize i strategiju - 1 (jedan) izvršilac
 

 Opis poslova: učestvuje u koordinaciji učešća predstavnika Federacije BiH u pregovorima s EU, koordinaciji pripreme strateških dokumenata FBiH vezano za proces europskih integracija, koordinira i učestvuje u izradi stručnih dokumenata vezanih za europske integracione aktivnosti, koordinira pripremu i praćenje Plana rada Ureda uz punu suradnju sa drugim organizacionim jedinicama, koordinaciji pripreme strateških dokumenata Federacije BiH vezano za proces europskih integracija, praćenju izvršenja obveza koje federalna ministarstva i druge institucije Federacije BiH imaju u procesu europskih integracija, po nalogu neposrednog rukovoditelja participira ili rukovodi u privremenim radnim timovima, koji se formiraju za ostvarivanje pojedinih zadataka, ili grupa zadataka iz mjerodavnosti Ureda, priprema dokumenta za izradu godišnjeg i periodičnih programa rada Sektora i odgovara za njihovo izvršenje, priprema dokumenta za izradu strateških dokumenata i prioriteta u oblasti harmoniziranja legislative BiH sa acquis communautaire-om (primarno u svjetlu razvojnih perspektiva BiH, ostvarivanja jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH, kao i ostvarivanja kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta iz Europskog partnerstva, te obaveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju), u dogovoru sa rukovoditeljem, održava suradnju sa drugim programima, strategijama i inicijativama, kao što su Razvojna strategija BiH (PRSP), pregovori sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO), inicijative Pakta stabilnosti (SP), i drugi poslovi koje odredi neposredni rukovoditelj.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM
 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:


-VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja- pravne ili upravne struke, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
Napomena: Dilome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru 
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine- Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 i 59/16)
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika.
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu Vlade Federacije BiH za europske integracije" 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas