DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  3
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Hadžići  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  223
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Komunalni inspektor u Službi za privredu,finansije i inspekcijski nadzor
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Hadžići

 

-Komunalni inspektor u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši neposredno Zakonom utvrđene poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti komunalnih djelatnosti i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na osnovu tog zakona vrši neposredno Zakonom utvrđene poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti cesta na osnovu Zakona o cestama i propisa donesenih na osnovu tog Zakona poduzima upravne mjere i radnje kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja vrši kontrolu donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim u skladu sa Zakonom podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim odnosno gradskim i općinskim inspektorima o pitanjima koja su od zajedničkog interesa u vršenju inspekcijskog nadzora, inicira program razvoja i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2008 izvršava i druge poslove iz djelokruga rada komunalnog inspektora u skladu sa propisima i naloga neposrednog rukovodioca

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

-VSS - VII stepen, diplomirani sanitarni inžinjer odnosno visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, master zdravlja i ekologije
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
Diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisne od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje.
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radog mjesta državnog službenika u Općini Hažići"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas