DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  6
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Tuzla  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  176
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Sekretar ministarstva
 

 

                                                               JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

 

 

 

 

- Sekretar ministarstva                                               – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova:  obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala za koje nisu zaduženi pomoćnici ministra; koordinira i usmjerava rad odjeljenja i neposrednih izvršioca poslova u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni programom rada Ministarstva odnosno programima rada Skupštine i Vlade Kantona; osigurava izvršavanje poslova po nalogu ministra; određuje rok za pripremu programa rada i izvještaja o radu odjeljenja, na osnovu kojih, uz prethodne konsultacije sa ministrom, u propisanim rokovima i po utvrđenoj metodologiji priprema cjelovit program rada i izvještaj o radu Ministarstva; koordinira strateškim planiranjem i provođenjem strateških ciljeva i zadataka u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; ostvaruje saradnju Ministarstva sa ministarstvima nadležnim za pravosuđe i upravu drugih nivoa vlasti, kao i sa drugim organima, organizacijama, ustanovama i pravnim licima uključujući i nevladin sektor; stara se o unapređivanju upravljanja ljudskim resursima Ministarstva i osigurava dostavljanje dokumentacije i podataka Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa potrebnih za ažurno vođenje personalne evidencije zaposlenika, kojima po potrebi pruža pomoć za nesmetan pristup svom administrativnom dosijeu; upoznaje ministra o stanju i problemima u izvršavanju poslova iz nadležnosti Ministarstva; predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju organom; potpisuje putne naloge, ugovore i druge akte u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim propisima i općima aktima Ministarstva odnosno na osnovu pismenog ovlašćenja ministra; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar; za svoj rad i upravljanje povjerenim resursima neposredno odgovara ministru.

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema  studiranja, koji se vrednuje sa najmanje  240 ECTS bodova – pravne struke,

- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

Prijavljivanje na konkurs:

  1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti  u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
  2. Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),

Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje,
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),

3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  15  dana  od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

 

''Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

                         

 

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas