DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  3
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Sarajevo  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  123
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Budžetski inspektor
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo

 

 Budžetski inspektor - 1 (jedan) izvršilac
 

 Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor, u okviru nadležnosti Ministarstva, nad provođenjem Zakona o izvršenju budžeta Kantona i Zakona o budžetima - proračunima u FBiH i drugih propisa donesenih na osnovu zakona kojim se obezbjeđuje, zakonito, pravilno i efikasno korištenje sredstava Budžeta Kantona obavlja poslove nadzora finansijskih i računovodstvenih dokumenata nadležnih ministarstava i budžetskih korisnika u skladu sa propisanim procedurama i pravilima, vrše finansijsku kontrolu osnovanosti i dokumentovanosti trošenja Budžetom odobrenih sredstsava u tekućoj budžetskoj godini, a sve u cilju da bi vladini programi postigli namjeravane rezultate i da su programi zaštičeni od gubitaka, prevare, nenamjenskog trošenja sredstava i lošeg upravljanja, vrši kontrolu ostvarenja sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, poduzima sve potrebne upravne i druge mjere u skladu sa zakonskim propisima, a u cilju sprječavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u primjeni zakona i drugih propisa čije se izvršenje kontroliše priprema mjesečne, tromjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o urađenoj kontroli, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog budžetskog inspektora. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 
-VSS - diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor ekonomije ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

 


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.


Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, 
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas