DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  1
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Donji Vakuf  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  107
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Donji Vakuf


- Stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma učestvuje u pripremi i analizi prostornih planova, urbanističkih planova, regulacionih planova, urbanističkih projekata i radi sve poslove oko usvajanja ovih planova i projekata koji mu se povjere za svaku urbanističku saglasnost radi izvod iz prostorno-planske dokumentacije, a ako nema plana za to područje radi situaciono rješenje u odgovarajućoj razmjeri za pojedinačne ili grupne objekte s tačnim položajem objekata za koji se izdaje urbanistička saglasnost vrši uviđaj na licu mjesta/terenske opservacije i utvrđuje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima prati zakonske propise, odluke, pravilnike, stručnu literaturu i druge akte iz oblasti prostornog uređenja, te se stara o njihovoj pravilnoj primjeni osigurava provedbu prostorno - planske dokumentacije i unapređenje iste, te izrađuje izvode iz planova organizuje javni uvid i javnu raspravu o nacrtu prostorno-planske dokumentacije, te za iste priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju detaljnih planova prostornog uređenja odgovara za realizaciju planova i projekata iz oblasti prostornog planiranja inicira rješavanje problema na području Općine u oblasti prostornog uređenja, analizira lokacije za izgradnju radi na uspostavljanju jedinstvene geobaze podataka (globalni informacioni sistem) radi na uspostavljanju i provedbi digitalne planske dokumentacije radi i druge poslove koje mu odredi Pomoćnik načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje s 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja smjer: arhitektonski, građevinski ili regionalno i prostorno planiranje, 
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, 
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, 
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Donji Vakuf"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas