DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  5
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Sarajevo  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  87
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Pomoćnik općinskog načelnika za investicije i infrastrukturu
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

- Pomoćnik općinskog načelnika za investicije i infrastrukturu - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove rukovodnog karaktera i neposredno rukovodi radom službe, organizuje i odgovara za vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, raspoređuje i daje detaljne upute o radu šefovima Odsjeka, državnim službenicima i namještenicima o načinu vršenja poslova, u skladu sa zaključcima općinskog načelnika i Odlukom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave, odgovara za striktnu provedbu zaključaka i akata općinskog načelnika, redovito prati zakone i propise iz oblasti službe kojom rukovodi i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, odgovara za primjenu zakonskih i drugih propisa, izrađuje jasne i precizne procedure i hodograme upravnog riješavanja predmeta unutar službe kojom rukovodi sa jasno utvrđenom ulogom i dinamikom svih učesnika i faza u procesu upravnog rješavanja, odgovara za dosljednu primjenu internih akata iz nadležnosti službe i Jedinstvenog općinskog organa, odgovara i osigurava zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje svih poslova iz nadležnosti službe, izvršava poslove po ovlaštenju Općinskog načelnika utvrđene Zaključcima općinskog načelnika, Akcionim planom, Programom rada, Budžetom i usvojenim Strateškim dokumentima Općine, te ostvaruje i osigurava saradnju sa drugim Službama, organima i organizacijama na realizacji istih, organizuje i koordinira rad na pripremanju i izradi općinskih propisa iz nadležnosti Službe,donosi programe i planove rada Službe, učestvuje u izradi Nacrta budžeta kao i realizaciji izvršenja budžeta, odluka, zaključaka, izvještaja, informacija, sa posebnim fokusom na koordinaciju aktivnosti sa drugim službama i intenzivnu saradnju sa istima u vezi uspješne realizacije navedenih aktivnosti, utvrđuje metodologiju izrade informacija, analiza, izvještaja, mišljenja i drugih poslova iz nadležnosti Službe,obavještava općinski press o događajima od interesa za lokalnu zajednicu iz domena nadležnosti službe, donosi odgovarajuće akte (rješenja) iz nadležnosti Službe, a po ovlaštenju Općinskog načelnika, za koje snosi punu ličnu odgovornost, zadužen je za provjeru zakonitosti i pravilnosti svih akata (rješenja) iz nadležnosti službe, a koje proslijeđuje načelniku na donošenje, i za iste snosi ličnu odgovornost, učestvuje i daje smjernice i upute za rješavanja najsloženijih predmeta upravnog riješavanja, redovno upoznaje Općinskog načelnika i Sekretara općinskog organa državne službe o stanju i problemima u vršenju poslova iz nadležnosti službe, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera, prati rad državnih službenika i namještenika te daje prijedloge o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u državnoj službi, odgovoran je za pravilno korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi, odgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te dostavu prijedloga za poboljšanje, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, usklađuje programe i planove u okvirima postojeće strategije razvoja općine i sektorskih strategija, prati realizaciju projekata službe, po utvrđenoj strategiji, putem općinskog informacionog sistema za praćenje projekata i redovno izvještava načelnika o stepenu realizacije istih,prati realizaciju ugovora projekata službe kojom rukovodi, koordinira aktivnosti sa izvođačima-partnerima i izvještava općinskog načelnika o stepenu realizacije, problematici u realizaciji i predlaže mjere u cilju realizacije istih, učestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenju realizacije istog, utvrđuje prijedlog plana javnih nabavki iz nadležnosti službe, priprema godišnji akcioni plan realizacije programa i projekata utvrđenih strategijom, organizira i učestvuje u pripremi izjave o fiskalnoj odgovornosti utvrđivanje prijedloga plana stučnog usavršavanja državnih službenika i namještenika, odgovara za primjenu Etičkog kodeksa od strane državnih službenika i namještenika kao i čuvanje poslovnih tajni u okviru službe i jedinstvenog općinskog organa, odgovara i podstiče profesionalan odnos uposlenika prema građanima, pravnim licima i drugim subjektima, odgovara za zakonitost akata i rješenja koje donosi i koje predlaže općinskom načelniku, usklađuje programe i planove u okviru postojeće strategije razvoja općine i sektorskih strategija, prati realizaciju projekata službe, po utvrđenoj strategiji, putem općinskog informacionog sistema za praćenje projekata i redovno izvještava načelnika o stepenu realizacije istih, prati realizaciju ugovora projekata službe kojom rukovodi, koordinira aktivnosti sa izvođačima i izvještava općinskog načelnika o stepenu realizacije, problematici u realizaciji i prijedlog mjera koje treba poduzeti, provodi aktivnosti na prenosu određenih aktivnosti povjerenih javnom preduzeću u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo, odgovara za zakonitost akata i rješenja koje donosi samostalno i koje predlaže općinskom načelniku, odgovara za detaljne opise radnih zadataka šefova odsjeka, državnih službenika i namještenika na propisanom obrascu «Radni ciljevi i zadaci radnog mjesta», a koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika, njihovu nadgradnju, dopunu i njihovu dosljednu primjenu u praksi, obavlja dosljedno sve poslove navedene u opisu poslova definisanih pravilnikom kao i drugih poslova definisanih u obrascu «Radni ciljevi i zadaci radnog mjesta» koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, odgovoran za dosljednu primjenu svih radnji definisanih obrascem za dodatne poslove radnog mjesta, obavlja i druge poslove u okviru svoje struke i stepena stručne spreme naložene od strane Općinskog načelnika, za zakonitost akata iz nadležnosti Službe, kao i za svoj rad i upravljanje Službom, neposredno odgovara Općinskom načelniku.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS/VII stepen, prvi (240 ECTS bodova) drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet društvenih nauka ili Fakultet iz oblasti umjetnosti
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima struke, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispit

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas