DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  5
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Sarajevo  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  85
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

 

-Pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove rukovodnog karaktera i neposredno rukovodi radom službe organizuje i odgovara za vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, raspoređuje i daje detaljne upute o radu šefovima Odsjeka, državnim službenicima i namještenicima o načinu vršenja poslova, u skladu sa zaključcima općinskog načelnika i Odlukom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa upraveodgovara za striktnu provedbu zaključaka i akata općinskog načelnikaredovito prati zakone i propise iz oblasti službe kojom rukovodi i stara se o njihovoj dosljednoj primjeniodgovara za primjenu zakonskih i drugih propisaizrađuje jasne i precizne procedure i hodograme upravnog riješavanja predmeta unutar službe kojom rukovodi sa jasno utvrđenom ulogom i dinamikom svih učesnika i faza u procesu upravnog rješavanjaodgovara za dosljednu primjenu internih akata iz nadležnosti službe i Jedinstvenog općinskog organaodgovara i osigurava zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje svih poslova iz nadležnosti službeizvršava poslove po ovlaštenju Općinskog načelnika utvrđene Zaključcima općinskog načelnika, Akcionim planom, Programom rada, Budžetom i usvojenim Strateškim dokumentima Općine, te ostvaruje i osigurava saradnju sa drugim Službama, organima i organizacijama na realizacji istihorganizuje i koordinira rad na pripremanju i izradi općinskih propisa iz nadležnosti Službe, donosi programe i planove rada Službe, učestvuje u izradi Nacrta budžeta kao i realizaciji izvršenja budžeta, odluka, zaključaka, izvještaja, informacija, sa posebnim fokusom na koordinaciju aktivnosti sa drugim službama i intenzivnu saradnju sa istima u vezi uspješne realizacije navedenih aktivnostiorganizuje izdavanje uvjerenja u šalter sali iz svih općinskih evidencijautvrđuje metodologiju izrade informacija, analiza, izvještaja, mišljenja i drugih poslova iz nadležnosti Službeobavještava općinski press o događajima od interesa za lokalnu zajednicu iz domena nadležnosti službedonosi odgovarajuće akte (rješenja) iz nadležnosti Službe, a po ovlaštenju Općinskog načelnika, za koje snosi punu ličnu odgovornostzadužen je za provjeru zakonitosti i pravilnosti svih akata (rješenja) iz nadležnosti službe, a koje proslijeđuje načelniku na donošenje, i za iste snosi ličnu odgovornostučestvuje i daje smjernice i upute za rješavanja najsloženijih predmeta upravnog riješavanjaredovno upoznaje Općinskog načelnika i Sekretara općinskog organa državne službe o stanju i problemima u vršenju poslova iz nadležnosti službe, te predlaže preduzimanje potrebnih mjeraprati rad državnih službenika i namještenika te daje prijedloge o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnom odnosom u državnoj službiodgovoran je za pravilno korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službiodgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te dostavu prijedloga za poboljšanjeobavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službeusklađuje programe i planove u okvirima postojeće strategije razvoja općine i sektorskih strategijaprati realizaciju projekata službe, po utvrđenoj strategiji, putem općinskog informacionog sistema za praćenje projekata i redovno izvještava načelnika o stepenu realizacije istihprati realizaciju ugovora projekata službe kojom rukovodikoordinira aktivnosti sa izvođačima-partnerima i izvještava općinskog načelnika o stepenu realizacije, problematici u realizaciji i predlaže mjere u cilju realizacije istihučestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenja realizacije istogutvrđuje prijedlog plana javnih nabavki iz nadležnosti službepriprema godišnji akcioni plan realizacije programa i projekata utvrđenih strategijomorganizira i učestvuje u pripremi izjave o fiskalnoj odgovornostiutvrđivanje prijedloga plana stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenikaodgovara za primjenu Etičkog kodeksa od strane državnih službenika i namještenika kao i čuvanje poslovnih tajni u okviru službe i jedinstvenog općinskog organaodgovara i podstiče profesionalan odnos uposlenika prema građanima, pravnim licima i drugim subjektimaodgovara za zakonitost akata i rješenja koje donosi samostalno i koje predlaže općinskom načelnikuodgovara za detaljne opise radnih zadataka šefova odsjeka, državnih službenika i namještenika na propisanom obrascu «Radni ciljevi i zadaci radnog mjesta», a koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika, njihovu nadgradnju, dopunu i njihovu dosljednu primjenu u praksiobavlja dosljedno sve poslove navedene u opisu poslova definisanih pravilnikom kao i drugih poslova definisanih u obrascu «Radni ciljevi i zadaci radnog mjesta» koji je sastavni dio ovoga Pravilnikaodgovoran za dosljednu primjenu svih radnji definisanih obrascem za dodatne poslove radnog mjestaobavlja i druge poslove u okviru svoje struke i stepena stručne spreme naložene od strane Općinskog načelnikaza zakonitost akata iz nadležnosti Službe, kao i za svoj rad i upravljanje Službom, neposredno odgovara Općinskom načelniku.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS/VII stepen, prvi (240 ECTS bodova) drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja - Pravne i upravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima struke,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u kon

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas