DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  1
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Sarajevo  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  56
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Stručni saradnik za građevinske poslove
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

 

 

 Stručni saradnik za građevinske poslove - 1 (jedan) izvršilac
 

Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja građevinske struke iz oblasti saobraćajne infrastrukture praćenje i istraživanje promjena i pojava i izrade dokumentacije iz oblasti građevinske struke redovito prati zakone i propise iz oblasti djelovanja svog referata i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni učestvuje na poslovima pripreme budžeta s aspekta izrade stručnih procjena neophodnih finansijskih sredstava za određene budžetske pozicije obavlja poslove stručnog nadzora i koordinacije na izvođenju radova sanacije i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture vrši izradu informacija, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada odsjeka vrši izradu prijedloga planova, programa i projektnih zadataka u svrhu realizacije projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture koji se finansiraju iz budžeta općine vrši stručnu obradu zahtjeva iz djelokruga rada odsjeka upućenih od strane građana, MZ-a i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti koordinira i sarađuje sa nadležniim KJKP-a , Zavodima, Ministarstvima i gradskim institucijama u cilju provođenja aktivnosti na realizaciji projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture na području općine vrši izradu predmjera i predračuna radova na poslovima rekonstrukcije i sanacije saobraćajne infrastrukture učestvuje u izradi planova i programa investicionog, vanrednog i redovnog odrzavanja lokalnih i nekategorisanih cesta čiji je upravitelj općina učestvuje u izradi planova i programa obnove horizontalne i vertilkalne signalizacije na cestama i parkinzima čiji je upravitelj općina obavlja poslove stručno tehničkog nadzora na realizaciji manje složenih projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture učestvuje u izradi planova i programa odrzavanja svjetlosne saobraćajne signalizacije i po ovom pitanju koordinira aktivnosti sa nadležniim kantonalnim subjektima obavlja i druge poslove u okviru svoje struke i stepena stručne spreme po nalogu šefa odsjeka priprema programe i planove iz oblasti rekonstrukcije i izgradnje saobraćajne infrastrukture, te kandiduje projekte vezene za saobraćajnu infrastrukturu prema drugim subjektima i instutucijama relevantnim za izgradnju i održavanje saobraćajne infrastrukture realizacija i koordinacija projekata saobraćajne infrastrukture kako u vlastitom aranžmanu općine tako i u saradnji sa drugim subjektima i instutucijama relevantnim za izgradnju i održavanje saobraćajne infrastrukture učestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenje realizacije istog učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenje realizacije istog učestvuje u pripremi izjave o fiskalnoj odgovornosti priprema i prati realizaciju projekata putem općinskog informacionog sistema za praćenje projekata za koje je zadužen prati reaalizaciju ugovora dodjeljenjih projekata, koordinira aktivnosti sa izvođačima i izvještava o istom nadređene (stepen realizacije, problematika u realizaciji, prijedlog mjera i sl) vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika obavlja dosljedno sve poslove navedene u opisu poslova definisanih pravilnikom kao i drugih poslova definisanih u obrascu «Radni ciljevi i zadaci radnog mjesta» koji je sastavni dio ovoga Pravilnika snosi punu ličnu odgovornost za pravilnost, zakonitost i blagovremenost izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika.
Posebni zadaci i obaveze radnog mjesta: Odgovoran je za optimalnu i racionalnu upotrebu materijalnih i tehničkih resursa kojim raspolaže u cilju ispunjavanja svakodnevnih radnih i aktivnosti planiranih akcionim planom i programom rada, njihovu kontrolu i sprovedbu do uspješnog okončanja istih odgovara za vođenje pravilne i pravovremene evidencije izvršenih poslova i radnih zadataka podstiče i razvija pravilan i profesionalan odnos prema radu i sredstvima za rad podstiče i razvija timski rad, kolegijalnost, samoincijativnost i kreativnost podstiče kolege na profesionalnost, ekonomičnost (troškovna osvješćenost) i eficientnost u obavljanju svih radnih procesa stvara ugodnu radnu atmosferu u svom radnom okruženju razvija profesionalan odnos uposlenika prema građanima, pravnim licima i drugim subjektima spremnost preduzimanja odgovornosti za donošenje i sprovođenje odluka neophodnih za kvalitetno i nesmetano provođenje procesa rada u zakonom propisanim okvirima predlaže i preduzima organizaciono - tehnička poboljšanja koja podspješuju i ubrzavaju rad službe predlaže i podstiće permanentno poboljšanje i nadgradnju radnih procesa uz maksimalnu upotrebu informacionog sistema i drugih tehničkih sredstava koje olakšavaju i podspješuju radne procese uvodi u posao pripravnike i volontere u slučajevima kada mu je dodjeljena uloga mentora, po planu dobijenog od šefa Odsjeka i pomoćnika načelnika korisničko aktivno poznavanje MS Office i operativnih sistema ODOS i Ocean operativne sposobnosti potrebne za provedbu radnih zadataka koje su mu povjereni izvještava šefa Odsjeka i pomoćnika načelnika o stanju i stepenu izvršenih zadataka iz njegovih domena odgovornosti (usmeno ili pismeno).

 

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:


-VSS -VII stepen stručne spreme, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema - građevinski, arhitektonski ili saobraćajni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen vožački ispit „B" kategorije 


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti I :
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika 
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas