DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  2
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Travnik  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  54
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Viši stručni saradnik za upravu i upravno rješavanje
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika 
u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona

 

- Viši stručni suradnik za upravu i upravno rješavanje - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvostepenom postupku na osnovu različitih dokaznih sredstava u oblasti registracija udruženja i vođenja propisanog registra za upis udruženja izrada rješenja o pečatu i vodi evidenciju o izrađenim pečatima prati stanje i predlaže mjere u navedenim oblastima iz svoje nadležnosti pruža pravnu pomoć davanjem stručnih mišljenja i objašnjenja izdaje uvjerenja poduzima mjere u cilju ostvarivanja lokalne samouprave u jedinicama lokalne samouprave prati i istražuje promjene iz oblasti uprave, te izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast uprave obavlja i druge složene poslove iz nadležnosti odjeljenja po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 240 ECTS bodova) pravne struke ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi (sa stečenih 240 ECTS bodova) upravne struke,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas