DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  5
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Zavidovići  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  37
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Pomoćnik općinskog načelnika Službe za upravu pitanja boraca,raseljenih lica i izbjeglica
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Zavidovići

 

 

- Pomoćnik općinskog načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Službe i s tim u vezi planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike iz nadležnosti Službe utvrđuje program rada službe i stara se o njegovom izvršenju stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana odgovoran je za saradnju sa boračkim i drugim udruženjima i organizacijmaa iz djelokruga rada Službe koordinira saradnju između Službe sa ostalim organima i drugim subjektima koji rješavaju o pravima ili pružaju zaštitu RVI i članovima porodica palih boraca, Fondu zdravstva, Fondu penzijskog osiguranja, Zavodu za zapošljavanje, zdravstvenim ustanovama i ostalim pravnim licima prati i proučava stanje u oblasti raseljenih lica i izbjeglica i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za finansiranje projekata, izradu projektnih prijedloga i aplikacija iz nadležnosti Službe koji se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti, fondova, finansijskih, međunarodnih i drugih organizacija, te učestvuje u timovima koje formira općinski načelnik za izradu projektnih prijedloga i aplikacija vrši implementaciju odobrenih projektnih prijedloga i aplikacija koje se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti, fondova, finansijskih, međunarodnih i drugih organizacija iz nadležnosti Službe vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za finansiranje projekata, izradu projektnih prijedloga i aplikacija iz nadležnosti Službe za potrebe udruženja građana i drugih zainteresovanih subjekata koji se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti, fondova, finansijskih, međunarodnih i drugih organizacija daje uputstva za obavljanje pojedinih poslova kontroliše rad izvršilaca posla u Službi i s tim u vezi poduzima i inicira pokretanje odgovarajućih postupaka i mjera prati i provodi zakone i propise nadležnih organa i institucija iz oblasti Službe obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih općinskih akata iz nadležnosti Službe prisustvuje sjednicama kolegija općinskog načelnika i predlaže načelniku najbolja rješenja razmatranih problema prisustvuje po pozivu sjednicama i kolegiju Općinskog vijeća Zavidovići, te sjednicama njegovih radnih tijela sprovodi odluke općinskog načelnika i Općinskog vijeća koji spadaju u njegovu nadležnost predlaže poduzimanje drugih potrebnih mjera i daje inicijative za rješavanje određenioh pitanja iz nadležnosti Službe odgovara za izvršenje svih poslova na usklađivanju i poboljšanju sistema kvaliteta po međunarodnim ISO standardima iz nadležnosti službe, a posebno kroz iniciranje i stimulisanje prijedloga za poboljšanje, te uočava procese ili aktivnosti nepokrivene procedurama i s tim u vezi predlaže potrebne mjere odgovoran je za blagovremenu pripremu i kvalitet materijala za Općinsko vijeće i općinskog načelnika odgovoran je za zakonitost akata koje predlaže općinskom načelniku na donošenje odgovoran je za rad Službe i stanje u oblasti za koju je Služba osnovana odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi za svoj rad i upravljanje Službom neposredno odgovara općinskom načelniku, redovno ga informiše o stanju u oblasti za koju je Služba osnovana podnosi godišnje izvještaje o radu, te izvještaje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Službe obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik vrši praćenje i kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenje usluga po nalogu općinskog načelnika vodi evidenciju Službe o prisustvu državnih službenika i namještenika na poslu obavlja poslove pomoćnika načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma u slučaju njegove odsutnosti sa posla obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja pravne, filozofske, ekonomske, političko-naučne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit za vozača "B" kategorije.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o položenom vozačkom ispitu za vozača „B" kategorije
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužnan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općini Z

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas