DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Puno radno vreme
Godine iskustva:  1
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Sarajevo  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  31
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Sekretar mjesne zajednice u Službi za lokalnu samoupravu
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo

 

- Sekretar mjesne zajednice u Službi za lokalnu samoupravu - 2(dva) izvršioca


Opis poslova: Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za organe mjesne zajednice odgovara za realizaciju operativnih i drugih planova Službe ili naloženih poslova i zadataka izrađuje prijedlog mjesečnog plana rada i izvještaja o radu osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice po nalogu općinskih službi prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske Službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije ažurno vodi evidencije i statističke pokazatelje realizuje planirane i druge aktivnosti blagovremeno, a prema potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja lokalne samouprave, a posebno većeg učešća građana u odlučivanju učestvuje u poslovima iz oblasti odbrane, civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje su u nadležnosti Općine prati i primjenjuje propise u oblasti lokalne samouprave odgovara za urednost prostorija mjesne zajednice, kao i dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice, te drugim subjektima kojima je odobreno korištenje odgovora za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanjeprvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - fakultet društvenih ili tehničkih nauka
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene VSS,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti :
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika.
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo broj: 526/15"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas preuzet sa sajta Agencije za državnu službu FBiH - www.adsfbih.gov.ba

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas