DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Prijavi se     |   Email   |  
Kontakt:  
E-mail:  
Telefonski broj:  
Fax:  
 
Vrsta posla:  Ugovor
Godine iskustva:  3
Minimalni nivo obrazovanja:  Fakultet
Grad:  Valika Kladuša  Bosna i Hercegovina
Osnovna plata:  0,00 km
Sektor:  Državne institucije, Javni sektor
Referentni kod posla:  17
 
Pogledaj sve poslove postavljene od Dobar Posao
 
Urbanističko - građevinski inspektor
 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Velika Kladuša

-Urbanističko - građevinski inspektor, na mandatni period od 3 (tri) godine - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanja građevine, kvaliteta upotrijebljenih i ugrađenih proizvoda i primjene svih pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i građenja sačinjava zapisnik po izvršenom uviđaju i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva vrši pregled objekata, prostora, procesa rada, dokumenata i slično, kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnog djela nadležnom tužilaštvu u slučaju povrede zakona ili drugog propisa, kao što je prekršaj ili krivično djelo provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom poduzima i odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica naređuje samo izuzetno zapisnikom izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlja ljudi i po imovinu traži od nadležne općinske službe da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti odnosno rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da je to rješenje donesno protivno odredbama zakona prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe po nalogu neposrednog rukovodioca za svoj rad neposredno odgovara šefu Službe.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša, broj: 02-05-2449/14 od 02.07.2014. godine, kako slijedi:

- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje, prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja građevinske ili arhitektonske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit „B" kategorije.

 

Prijavljivanje na javni konkurs:
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Velika Kladuša: 58/15"

Oglas preuzet sa sajta Agencije za državnu službu FBiH - www.adsfbih.gov.ba

 
 
Prijavi se     |   Email   |  
Pogledajte sve oglase poslodavca  Dobar Posao
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas